CONCURS

12 martie 2020

Consiliul raional Briceni anunță concurs:

  1. La funcția publică vacantă de specialist superior în Serviciul financiar – contabil;
  2. La funcţia publică vacantă de specialist superior în secția Administrație Publică.
  3. La funcția publică vacantă de audit intern superior în Aparatul Președintelui raionului.

Condiţiile de bază pentru persoana care candidează la o funcţie publică:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă pentru bărbați  63 ani, pentru femei – 58,6 ani);
e) este aptă, din punct de vedere a stării sănătăţii;
f) are studiile superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniu;
g) are abilităţi de utilizare a computerului;
h) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică;
i) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
k) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii.

Candidaţii depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:
a) formularul de participare la concurs;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.

Data-limită de depunere a documentelor: 01.04.2020 inclusiv.

Actele vor fi depuse:

– personal la Consiliul raional Briceni, str. Independenței 48, etajul 2, biroul 11;

– prin poştă;

– prin e-mail: elena.rusnac@rambler.ru, sau aplbriceni@rabler.ru.

 Persoana de contact: Rusnac Elena, serviciu resurse umane

Informaţii suplimentare:  tel.(0247) 2-53-97