Consiliul raional Briceni anunță concurs la funcția de specialist superior în probleme relații cu publicul

19 ianuarie 2023

Condiţiile de bază pentru persoana care candidează la o funcţie publică:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de Stat a Republicii Moldova şi limbile oficiale de comunicare interetnică;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.
e) este aptă, din punct de vedere a stării sănătăţii;
f) are studiile superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul drept sau administrație publică;
h) are abilităţi de utilizare a calculatorului;
i) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică;
k) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
l) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii.

Candidaţii depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:
a) formularul de participare la concurs;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.

Data-limită de depunere a documentelor: 08.02.2023 inclusiv.

Actele vor fi depuse, prin una din următoarele metode:
– personal la Consiliului raional Briceni, str. Independenței 48, etajul 2, biroul 11;
– prin poştă, la adresa: or.Briceni, str. Independenței 48, Consiliului raional Briceni;
– prin e-mail: elena.rusnac@rambler.ru, sau aplbriceni@rambler.ru.

Persoana de contact: Rusnac Elena, serviciu resurse umane

Informaţii suplimentare: (0247) 2-53-97