Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Concurs

3 iunie 2024

AVIZ

cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice

în cadrul Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport Briceni

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Briceni, în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.201/2009, anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist principal resurse umane.

Accesare link  către Aviz și formularul de participare la concurs     

  AVIZ concurs

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului:

Denumirea şi sediul autorităţii publice: Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Briceni, or.Briceni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 38.

Denumirea funcţiei publice: specialist principal resurse umane.

Scopul general al funcţiei: contribuirea la formarea unui corp de funcţionari publici în cadrul Direcţiei şi a managerilor instituţiilor de învăţământ general, profesionişti prin organizarea activităţilor de instruire şi integrare socio-profesională a personalului.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea/gestionarea actelor normative privind selectarea/angajarea/activitatea personalului Direcţiei şi a managerilor instituţiilor de învăţământ general din subordine;
 • Gestionarea dosarelor personale ale salariaţilor;
 • Planificarea şi organizarea procesului de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici, a personalului contractual din Direcţie şi a managerilor instituţiilor de învăţământ general din subordine;
 • Organizarea şi coordonarea procesului de integrare socio-profesională a noilor salariaţi, perioada de probă a funcţionarilor publici debutanţi, managerilor instituţiilor de învăţământ general noi numiţi;
 • Organizarea şi coordonarea, în comun cu şefii de subdiviziuni, a procesului de elaborare/actualizare a fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul Direcţiei;
 • Pregătirea şi predarea în arhivă a materialelor ce ţin de activitatea secţiei de resurse umane, precum şi ţinerea registrelor de integritate instituţională.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice din cadrul Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport Briceni:

Condiţii de bază:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română şi limba rusă;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. persoana este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

 • Studii superioare (administraţie publică, managementul resurselor umane, dreptul muncii) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu respectiv;
 • Cunoaşterea actelor normative ce ţin de domeniul de activitate; posedarea limbii române şi limbii ruse, competenţe digitale.

Abilităţi:

De organizare şi coordonare; comunicare eficientă (verbală şi în scris); lucrul în echipă; capacitatea de a accepta opinia altora şi de a-i influenţa pe alţii; aplanarea situaţiilor de conflict; utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente:

Responsabilitate, respect faţă de oameni, corectitudine, loialitate, comportament etic, integritate profesională, tendinţa către dezvoltare profesională continuă.

Documentele ce urmează a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare (Formular);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative)*;
 • certificatul medical*;
 • cazierul judiciar*;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar*.
 • * Certificatul medical, cazierul judiciar şi documentele ce atestă experienţa profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului, pot fi înlocuite cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii lor. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta la data desfăşurării probei scrise a concursului toate actele în original pentru verificarea veridicităţii acestora, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Bibliografia concursului:

 1. Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003;
 2. Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152/2014
 3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008;
 4. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25/2008;
 5. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018;
 6. Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133/2011;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

 

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 19 iunie 2024

Notă: Vor fi examinate doar dosarele de concurs complete.

Modalitatea de depunere a dosarelor de concurs: prin poştă, e-mail sau personal.

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Briceni

Telefon de contact: (+373) 69708555

E-mail: ditsbriceni@gmail.com

Adresa poştală: or.Briceni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 38

Persoana responsabilă de primirea dosarelor de concurs: Molodaia Marina, (+373) 69708555

 

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea

 funcţiei publice

 

Autoritatea publică __________________________________________________

 

Funcţia publică solicitată _____________________________________________

 

 1. Date generale

 

Nume   Prenume  
Data naşterii   Domiciliu  
Cetăţenia

(inclusiv a altor state)

 
 
 
Telefon serv.   –

domic. –

mobil  –

E-mail  
Adresa poştală  

 

 1. Educaţie

Studii de bază:

 

Nr.

crt.

Perioada Instituţia, localizarea,  facultatea

 

Specialitatea obţinută.

Diplomă/certificat

       
       
       

 

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

 

Nr.

crt.

Perioada Instituţia, adresa,  facultatea

 

Specialitatea, titlul obţinut. Diplomă/certificat
       
       
       

 

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

 

Nr.

crt.

Perioada Instituţia,  adresa

 

Denumirea cursului

 

Diplomă/certificat
         
         

 

Titluri ştiinţifice  
 
 
Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.  
 
 
 • Experienţa de muncă

 

Vechimea în serviciul public  
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate  

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
 

 

 

 

 

   

 

Perioada Organizaţia,  adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
 

 

 

 

 

   

 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
 

 

 

 

 

   

 

 1. Calităţi profesionale (autoevaluare)

 

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt mediu
     
     
     
     
     

 

 1. Calităţi personale (autoevaluare)

 

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt mediu
     
     
     
 1. Nivel de cunoaştere a limbilor

 

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere
  cunoştinţe de bază bine foarte bine
       
       
       
       

 

 • Abilităţi de operare pe calculator

 

Programe

 

Nivel de utilizare
   
   
   
   
   

 

 • Relaţii de rudenie

 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului  
 
 
 

 

 1. Recomandări

 

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail
1.      
2.      
3.      

 

 

 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

 

 

 

Data completării formularului   Semnătura