Anunț privind concursul la funcția vacantă de secretar al Consiliului raional Briceni

17 decembrie 2021

CONCURS

Consiliul raional Briceni anunță concurs la

funcția vacantă de secretar al Consiliului raional Briceni

Informații privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe portalul guvernamental al funcțiilor publice: cariere.gov.md, pe  panoul informativ din sediul Consiliului raional Briceni.

Termenul limită de depunere a dosarului este până la data de 10.01.2022.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea a documentelor: 

Rusnac Elena, resurse umane, telefon: 0 247 253 97

E-mail: elena.rusnac@rambler.ru, sau aplbriceni@rabler.ru.

Adresa: Raionul Briceni, or. Briceni

Tip de angajare : Pe perioadă nedeterminată.

Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă a activităţii Aparatului Președintelui raionului Briceni şi asigurarea legalităţii activităţii Consiliului raional Briceni.

Sarcini de bază:

–  Planificarea şi organizarea desfăşurări şedinţelor Consiliului raional Briceni.

– Asigurarea legalităţii actelor adoptate de Consiliul raional Briceni şi de Aparatul Președintelui raionului Briceni.

– Asigurarea comunicării actelor  adoptate/emise.

– Legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor.

– Asigurarea efectuării actelor de secretariat.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-Deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

– este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

– are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

– în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau    nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

– nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, licență a unei facultăți de drept sau de administrație publică.
Experienţă profesională: preferabil activitate în domeniul administraţie publică locală.

Cunoştinţe:

Cunoașterea  legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea limbii de stat. Posedarea cunoştinţelor de operare  la calculator: Word, Excel, Internet.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)     Formularul de participare [1]

b)    Copia buletinului de identitate;

c)     Copiile diplomelor de studii și alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d)    Certificatul medical;

e)     Cazierul juridic[2]

Bibliografia concursului: 

Bibliografia

 Constituţia Republicii

  • Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

– Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

– Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

– Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

– Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

–  Legea nr. 133/2011 nr133 din 17-06-2016 privind declararea averii și a intereselor personale

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative

–  Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ teritorială a Republicii Moldova

– Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 “privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul de specialitate:

– Codul administrativ nr. 116/2018

-Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local

Legea 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale

[1] Formulatul de participare poate fi găsit pe pagina de facebook sau solicitat de la sediul autorității publice.

[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.